1. Home
  2. Privacy

Privacy

1. Gegevensbescherming


Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbe-scherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grond-slagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u. Bovendien verwijzen wij naar de richtlijn van Daimler inzake gegevensbescherming:

Daimler-richtlijn inzake gegevensbescherming. (www.daimler.com/data-protection-policy)

Onze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescher-ming van Daimler AG gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze

websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbie-ders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

2. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens


a. Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de fre-quentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de web-site vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze web-site of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.

b. Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contact-formulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een con-tract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informa-tie hierover vindt u hieronder in het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking') mogen doen.

c. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoons-gegevens over te dragen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op onze website afhankelijk zijn van de overdracht van persoonsge-gevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoons-gegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde func-ties niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

3. Gebruiksdoeleinden


a. De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige hande-lingen te beschermen.

b. Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een con-tactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een

contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbe-heer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van even-tuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste om-vang.

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins


a. Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoe-veelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoor-beeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).

b. Wanneer wij op onze website zogenoemde 'sociale plug-ins' van so-ciale netwerken als Facebook, Twitter en Google+ gebruiken, integre-ren wij deze als volgt:

Wanneer u onze website bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeacti-veerd, d.w.z. dat er geen gegevens aan de exploitanten van deze net-werken worden overgedragen. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de desbetreffende sociale plug-in om een di-recte verbinding met de server van het desbetreffende netwerk tot stand te brengen.

Indien u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het mo-ment dat u de sociale plug-in activeert, daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toe-wijzen. Wanneer u dat niet wilt, dient u zich bij het netwerk af te melden voordat de sociale plug-in wordt geactiveerd. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere Daimler-websites niet toewijzen, voordat u niet ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geacti-veerd.

Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daar-door beschikbare inhoud direct over aan uw browser die deze inhoud in onze website integreert. In deze situatie kan ook gegevensover-dracht plaatsvinden die door het desbetreffende sociale netwerk wordt geïnitieerd en aangestuurd. Voor uw verbinding met een soci-aal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk.

De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist. 

c. Wanneer u de link naar de aangeboden content aanklikt of een soci-ale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens bij aanbie-ders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtko-men, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ('EU') volgens de EU-norm geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens bieden. Houd hier rekening mee, voordat u een link aanklikt of een sociale plug-in activeert en op deze manier uw gegevens overdraagt.

5. Verwerking van gebruiksgegevens; gebruik van analysetools


a. Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw inte-resses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeu-ren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identifi-ceren, maken wij gebruik van de volgende analysetool(s): Google Analytics, Adobe Analytics.

b. Bij het gebruik van deze analysetools kunnen gegevens naar servers in de VS overgedragen en daar verwerkt worden. Let hierbij op het volgende: in de VS bestaat vanuit het oogpunt van de Europese Unie geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van per-soonsgegevens dat overeenkomt met de EU-norm. Dit bescher-mingsniveau kan voor bepaalde bedrijven echter worden vervangen door een certificering conform het zogenoemde 'EU-VS- priva-cyschild'.

c. Wanneer u niet wilt dat wij door middel van de genoemde analyse-tools informatie over uw bezoek aan onze website verzamelen en verwerken, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt ('opt-out').

Wij verwerken uw bezwaar door in uw browser een opt-out cookie te plaatsen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen werkt in de browser waarin het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een an-der eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out nogmaals uitvoeren.

d. Hieronder vindt u informatie over de aanbieders van de door ons ge-bruikte analysetools en de desbetreffende opt-out mogelijkheid:

i. Google Inc. ('Google'):

Google is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertifi-ceerd.

U kunt de overdracht van uw gegevens en hun registratie en ver-werking door Google verhinderen. Google informeert hierover via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaop-tout?hl=de.

ii. Adobe Systems Inc. ('Adobe')

Adobe is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd.

Om bezwaar aan te tekenen tegen verwerking door het product Adobe Analytics, kunt u deze link volgen: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

iii. [Ruimte voor andere aanbieders]

6. Op gebruik gebaseerde informatie (targeting en retargeting)


Om onze online-marketing (bijvoorbeeld reclamebanners) op de web-site van onze retargeting partners (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick en Vivaki) nog gerichter op uw behoeften en voor-keuren te kunnen afstemmen, maken wij gebruik van zogenoemde re-targeting technologieën. Uw interesse in onze producten en diensten wordt hierbij in cookies opgeslagen. Deze cookies worden bij een be-zoek aan andere websites die met onze retargeting partners samenwer-ken uitgelezen en gebruikt om u zo goed mogelijk op basis van uw inte-resses te kunnen informeren. De verwerking is geanonimiseerd, d.w.z. dat u niet kunt worden geïdentificeerd door de retargeting.

Wanneer u niet wilt dat Daimler en zijn retargeting partners informatie over uw bezoek verzamelen, opslaan en analyseren of reclamebanners op uw interesses afstemmen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt (opt-out).

Om dit bezwaar technisch te realiseren wordt in uw browser een opt-out cookie opgeslagen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw be-zwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen kan worden gebruikt voor de browser van-waaruit het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

U kunt het gebruik van cookies door derden op de volgende website beheren en deactiveren:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

7. Veiligheid


Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, ver-lies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

8. Juridische grondslagen van de verwerking


a. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG).

b. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het op-zetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 letter b AVG de juridische grondslag.

c. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd conform art. 6 lid 1 letter c AVG.

d. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden waar te nemen conform art. 6 lid 1 letter f AVG. Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen, de marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke con-tacten.

9. Verwijdering van uw persoonsgegevens


Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om vei-ligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Uw per-soonsgegevens worden bovendien verwijderd, zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt, komt te ver-vallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij onderworpen zijn, noodzakelijk is.

10. Rechten van betrokkenen


a. Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijde-ren van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

b. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw per-soonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de her-roeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking'), blijft onverlet.

c. Recht van bezwaar U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar be-lang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangen-afweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het gel-dend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

d. Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, ken-baar te maken via het contactadres hieronder: data.protection@daimler.com

e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsge-gevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende au-toriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

11. Newsletter


Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

12. Centrale toegangsservice van Daimler AG


Met de centrale toegangsservice van Daimler AG kunt u zich aanmelden bij alle websites en applicaties van de Daimler-groep en haar merken die

op deze service zijn aangesloten. De gebruiksvoorwaarden van de cen-trale toegangsservice van Daimler AG kunnen via de volgende link wor-den opgeroepen:

Gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangsservice van Daimler AG (https://login.secure.mercedes-benz.com/profile/terms?app-id=VHDEMO)

13. Cookies


Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-informatie.

Favorieten ()Vergelijken ()Uw Selectie  ()011-697432ContactLocatie & openingsuren